รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567
    อัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
    โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง
    รู้หรือไม่ ... คำโฆษณาถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง
    คู่มือการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567
    เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาด ให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
    งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ประเด็นหลัก ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย
    การอบรมการใช้งานระบบเทคโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
    การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อบันทึกความร่วมมือ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566
    การประชุมสภาองค์กรของผ้บริโภค (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 2/2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
    การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการสภาองค์กรของผู้บริโภค...เพื่อนผู้บริโภคภาคใต้
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 18 กันยายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566
    การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566
    การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566
    การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    การรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค ไตรมาส ๓
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 2 กรกฎาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 25 มิถุนายน 2566
    วิทยากรบรรยาย โครงการเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 18 มิถุนายน 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 11 มิถุนายน 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    การประชุมหาพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 4 มิถุนายน 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 28 พฤษภาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 21 พฤษภาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 14 พฤษภาคม 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 7 พฤษภาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
    การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงที่ 30 เมษายน 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงที่ 23 เมษายน 2566
    นายทะเบียนกลางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงที่ 16 เมษายน 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงที่ 9 เมษายน 2566
    ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
    ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี
    การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงที่ 2 เมษายน 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงที่ 26 มีนาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงที่ 19 มีนาคม 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2566 ถึงที่ 12 มีนาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงที่ 5 มีนาคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
    ประชุมหารือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสภาองค์กรของผู้บริโภค
    การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
    สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2566
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    ลงพื้นที่โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดน่าน
    สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566
    เชิญชวนยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    นายทะเบียนกลางลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ณ ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตราษฎร์บูรณะ
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    นายทะเบียนกลางลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    ผลการพิจารณากรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ๑๗ องค์กร
    (สำหรับเจ้าหน้าที่) ตัวอย่างแบบการกำหนด และยกเลิกรหัสผ่าน
    ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
    รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565
    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสภาองค์กรของผู้บริโภค
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
    คู่มือการใช้งานระบบจัดทำฐานข้อมูลและแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
    ความหมายของ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง
    ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒