สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


    ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค
    ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2565
    ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค
    ตัวอย่างหนังสือคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๘
    ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล(ขอให้จัดทำในไฟล์ เอ็กเซล (Excel) เท่านั้น และห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
    ขอความร่วมมือนายทะเบียนประจำจังหวัดในการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล กรณีตรวจสอบ
    การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานขององค์กรของผู้บริโภค
    ข้อหารือเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
    หลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค