วันที่ลง : 17/10/2566 7:44:44
งานอบรมการยื่นจดแจ้งเป็นองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมาย การศึกษาดูงานการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (รุ่นที่ 1)