วันที่ลง : 26/6/2567 20:35:55
ประชุมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง "ขอคำแนะนำแนวทางการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามกฎหมาย"