วันที่ลง : 26/6/2567 14:02:07
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค และความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค ณ จังหวัดเพชรบุรี