สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


    บทความ : เมื่อผู้บริโภครวมกลุ่มกันฟ้องคดีสินค้าที่ชำรุดบกพร่องไม่ปลอดภัย กรณีรถยนต์มาสด้า 2
    บทความ : “ความเข็มแข็งและสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค สำคัญอย่างไรต่องานคุ้มครองผู้บริโภค”
    บทความ : การเริ่มนับระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีที่พนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ลงชื่อรับไว้แทน
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผลกระทบต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคจากการเพิกถอนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเพิกถอนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
    คำพิพากษา (ย่อสั้น) ของศาลปกครองภูเก็ตเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    บทความ : การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    บทความ : การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค และการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
    บทความ : สิทธิผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คำนิยามและการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การครอบงำองค์กรของผู้บริโภคโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา ๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
    บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
    บทความ : การครอบงำองค์กรของผู้บริโภคโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
    บทความ : สภาองค์กรของผู้บริโภคเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีสถานะอย่างไร
    บทความ : “สภาองค์กรของผู้บริโภค” องค์กรที่มาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง
    วิธีการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
    บทความ : หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
    บทความ : การฟ้องคดีผู้บริโภค สามารถทำได้อย่างไรและมีช่องทางไหนบ้าง
    บทความ : ที่มาของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๖๒
    คู่มือสำหรับประชาชน