วันที่ลง : 14/2/2566 11:02:46
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....