สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


   ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๖
   แบบ อกผ. ๑ ก (คำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (กรณีกลุ่ม/คณะบุคคล))
   แบบ อกผ. ๑ ข (คำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (กรณีนิติบุคคล))
   แบบ กขป.ก (คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค)
   แบบ กขป.ข (คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค (กรณีข้อมูลส่วนบุคคล))
   แบบ ยล. (คำขอยกเลิกการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค)
   สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
   ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นทุนประเดิมให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๔
   ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๓
   ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
   ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
   พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒