สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภคมีภารกิจหลัก ดังนี้

๑. การรับแจ้งสถานะขององค์กรของผู้บริโภค
ทำหน้าที่หน่วยงานธุรการของนายทะเบียนกลางในการรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดแบบวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภค
จัดให้มีการประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำจังหวัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรตามกฎหมายและรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

๓. เพิกถอนการรับจดแจ้ง
นายทะเบียนกลางมีอำนาจดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัย ในกรณีเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕ ให้เพิกถอนการรับแจ้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องทราบ

๔. จัดสรรเงินอุดหนุนและงบประมาณ
๔.๑ ดำเนินการให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท และจัดทำระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน
๔.๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอ