สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


นายทะเบียน


ฝ่ายอำนวยการ
ดำเนินการอำนวยความสะดวก บริหารงานทั่วไปให้กับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง การบริหารจัดการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายนโยบายและแผน
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภค
๒. การขอรับเงินจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรายจ่ายขาดเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๓. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๕. งานระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์


ฝ่ายกฎหมาย
๑. ดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และเพิกถอนการรับแจ้งสถานะดังกล่าว
๒. การสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเกี่ยวกับองค์กรของผู้บริโภค
๓. ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. การออกประกาศเพื่อกำหนดแบบและวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
๕. การออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๖. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้ง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคของผู้บริโภค
๗. งานตอบข้อหารือวินิจฉัย ตีความ การปฏิบัติตามกฎหมาย