สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
อำนาจ
๑. ดำเนินการในฐานะหน่วยงานธุรการของนายทะเบียนกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๒. ขอรับเงินจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๓. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเกิดพลังอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๕. การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภค
๖. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้ง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๗. งานตอบข้อหารือ วินิจฉัย ตีความ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๘. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้าที่
๑. ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๒. การขอรับเงินจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรายจ่ายขาดเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๓. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
๕. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้ง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคของผู้บริโภค
๖. งานตอบข้อหารือวินิจฉัย ตีความ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค


บทบาทและภารกิจ


สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภคมีภารกิจหลัก ดังนี้

๑. การรับแจ้งสถานะขององค์กรของผู้บริโภค
ทำหน้าที่หน่วยงานธุรการของนายทะเบียนกลางในการรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดแบบวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภค
จัดให้มีการประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภคที่นายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำจังหวัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรตามกฎหมายและรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคไว้แล้ว และประกาศการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

๓. เพิกถอนการรับจดแจ้ง
นายทะเบียนกลางมีอำนาจดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัย ในกรณีเห็นว่าองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรา ๕ ให้เพิกถอนการรับแจ้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องและองค์กรของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องทราบ

๔. จัดสรรเงินอุดหนุนและงบประมาณ
๔.๑ ดำเนินการให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไว้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการจ่ายขาดเพื่อเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ล้านบาท และจัดทำระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน
๔.๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอ


โครงสร้างหน่วยงานนายทะเบียน


ฝ่ายอำนวยการ
ดำเนินการอำนวยความสะดวก บริหารงานทั่วไปให้กับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง การบริหารจัดการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายนโยบายและแผน
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อองค์กรของผู้บริโภค
๒. การขอรับเงินจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรายจ่ายขาดเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๓. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๕. งานระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์


ฝ่ายกฎหมาย
๑. ดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และเพิกถอนการรับแจ้งสถานะดังกล่าว
๒. การสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเกี่ยวกับองค์กรของผู้บริโภค
๓. ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
๔. การออกประกาศเพื่อกำหนดแบบและวิธีการในการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
๕. การออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค
๖. งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง รวมทั้ง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคของผู้บริโภค
๗. งานตอบข้อหารือวินิจฉัย ตีความ การปฏิบัติตามกฎหมาย