งานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
การประชุมติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กร ของผู้บริโภค" ครั้งที่ 3 - 1/2567

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กร ของผู้บริโภค" ครั้งที่ 3 - 1/2567 ทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค (ใหม่)

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค (ใหม่)

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2567

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2567

ประชุมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง "ขอคำแนะนำแนวทางการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามกฎหมาย"

ประชุมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่อง "ขอคำแนะนำแนวทางการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามกฎหมาย"

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค ณ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค ณ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กร

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภค และความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค ณ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

อัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

อัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง

โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง

รู้หรือไม่ ... คำโฆษณาถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง

รู้หรือไม่ ... คำโฆษณาถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง

คู่มือการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

การยื่นแจ้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล การยกเลิก

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานส่วนกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่เครือข่ายจิตอาสาจอมจันทร์พิทักษ์สิทธิ์

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567

เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาด ให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลจารพัต

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 14 มกราคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ประเด็นหลัก ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้ประเด็นหลัก ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย

การอบรมการใช้งานระบบเทคโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การอบรมการใช้งานระบบเทคโลยีสารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อบันทึกความร่วมมือ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อบันทึกความร่วมมือ เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภคและสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

การประชุมสภาองค์กรของผ้บริโภค (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 2/2566

การประชุมสภาองค์กรของผ้บริโภค (สมัยสามัญ) ครั้งที่ 2/2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. 3 ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง

งานอบรมการยื่นจดแจ้งเป็นองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมาย การศึกษาดูงานการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (รุ่นที่ 1)

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการสภาองค์กรของผู้บริโภค...เพื่อนผู้บริโภคภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการสภาองค์กรของผู้บริโภค...เพื่อนผู้บริโภคภาคใต้

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 18 กันยายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 18 กันยายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 4 กันยายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566

การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566

การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566

การประชุมสร้างความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง

แนวทางการยื่นจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคตาม พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

การรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค ไตรมาส ๓

การรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค ไตรมาส ๓

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 2 กรกฎาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 2 กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 25 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 25 มิถุนายน 2566

วิทยากรบรรยาย โครงการเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting

วิทยากรบรรยาย โครงการเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรของผู้บริโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 18 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 18 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 11 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึงที่ 11 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

การประชุมหาพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

การประชุมหาพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพองค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค" ฉบับปรับปรุง และเตรียมการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 4 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 4 มิถุนายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 28 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 28 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 21 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 21 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 14 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 14 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 7 พฤษภาคม 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงที่ 7 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

การประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงที่ 30 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงที่ 30 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงที่ 23 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 17 เมษายน 2566 ถึงที่ 23 เมษายน 2566

นายทะเบียนกลางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

นายทะเบียนกลางและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงที่ 16 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงที่ 16 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงที่ 9 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงที่ 9 เมษายน 2566

ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 5 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบรับรององค์กรของผู้บริโภคและการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภค วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงที่ 2 เมษายน 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงที่ 2 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานความเคลื่อนไหวองค์กรของผู้บริโภค ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมหารือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสภาองค์กรของผู้บริโภค

ประชุมหารือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสภาองค์กรของผู้บริโภค

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์การประกาศ อกผ. ๓ ให้แก่องค์กรของผู้บริโภค

ลงพื้นที่โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดน่าน

ลงพื้นที่โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคและความเข้าใจในบริบทการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดน่าน

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

เชิญชวนยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

เชิญชวนยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

นายทะเบียนกลางลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ณ ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตราษฎร์บูรณะ

นายทะเบียนแนะนำให้มีการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

นายทะเบียนกลางลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

นายทะเบียนกลางลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

ผลการพิจารณากรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ๑๗ องค์กร

ผลการพิจารณากรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องคัดค้านองค์กรของผู้บริโภค ๑๗ องค์กร

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องคัดค้านการรับแจ้งการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค

การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย

กรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมีหนังสือคัดค้านการรับแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ความหมายของ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง

ความหมายของ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นแจ้ง

ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒