สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


ค้นหาโดย :
ตัวย่อจังหวัด
                                                                                                                                                                                ทั้งหมด   

ผลลัพธ์การกรอง ล จำนวน 30 รายการ
    กลุ่มแสงตะวัน ลำปาง
    กลุ่มชาววัง ลำปาง
    ชมรมเพื่อนแก้ว ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลเสริมซ้าย ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลแม่กัวะ ลำปาง
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอห้างฉัตร ลำปาง
    เครือข่ายลำปางหนา ลำปาง
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์จังหวัดลำปาง ลำปาง
    เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิมจังหวัดลำปาง ลำปาง
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคคนพิการตำบลแม่กัวะ ลำปาง
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ลำปาง
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปาง ลำปาง
    กลุ่มทานตะวัน ลำปาง
    กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง ลำปาง
    กลุ่มรวมน้ำใจ ลำปาง
    ชมรมพลังใหม่ ๒๐๐๑ ลำปาง
    ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตำบลต้นธงชัย ลำปาง
    ชมรมใจประสานใจ ลำปาง
    กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา ลำปาง
    สถาบันธรรมาภิวัฒน์ ลำปาง
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มเยาวชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มเอ็มลี้รักสุขภาพจังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มช่วยเพื่อนชาวลี้ ลำพูน
    กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ขนาด จังหวัดลำพูน ลำพูน
    กลุ่มฟ้าหลังฝน ลำพูน
    ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ ลำพูน
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ลำพูน
    ฮ่วมใจ๋หล่ายดอยจังหวัดลำพูน ลำพูน
    เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ลำพูน