สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค
Office of the Consumer Organisation Affairs
ติดต่อ 0 2123 8762   


ค้นหาโดย :
ตัวย่อจังหวัด
                                                                                                                                                                                ทั้งหมด   

ผลลัพธ์การกรอง ช จำนวน 45 รายการ
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ชลบุรี
    หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50 (5) จังหวัดชลบุรี ชลบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
    ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี (ประเด็นเด็กและเยาวชน) ชลบุรี
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค อ.ประทิว ๑ ชุมพร
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ชุมพร
    เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้บริโภค "ปะทิวนิวส์" ชุมพร
    เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เชียงราย
    โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ เชียงราย
    เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทรายขาว เชียงราย
    เครือข่ายเยาวชนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตำบลแม่ไร่ เชียงราย
    เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม เชียงราย
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เชียงราย
    ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย เชียงราย
    ศูนย์สุขภาพสานใจชุมชนตำบลแม่อ้อ เชียงราย
    สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.) เชียงราย
    สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย เชียงราย
    สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภค อ.เวียงชัย เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลแม่ไร่ เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลต้า เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลสันติสุข เชียงราย
    องค์กรผู้บริโภคตำบลสันมะเค็ด เชียงราย
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    คณะทำงานผักปลอดภัยบ้านห้วยงูกลาง เชียงใหม่
    ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมใจเขาใจเรา เชียงใหม่
    ชมรมไชยปราการยิ้มสู้ เชียงใหม่
    ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมผู้สุงอายุชุมชนบ้านใหม่ เชียงใหม่
    ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ช.อ.บ) เขตเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบเชียงใหม่ เชียงใหม่
    องค์กรPerfect Life เชียงใหม่
    เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/ADIS อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
    เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง เชียงใหม่
    ชมรมเพื่อสุขภาพ ร.พ.ฝาง เชียงใหม่
    ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอย เชียงใหม่
    ชมรมสู่ขวัญดอยหลวง เชียงใหม่
    มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน North Net foundation เชียงใหม่
    ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย เชียงใหม่
    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
    องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่ เชียงใหม่