เอกสาร/แบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค


เอกสาร Download
แบบคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (แบบ อกผ. 1 ก) Download
แบบคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค (แบบ อกผ. 1 ข) Downloadสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งานกิจการองค์กรของผู้บริโภค